Logo
Integrale brief JWC aan synode GG

Integrale brief JWC aan synode GG

 

Secretariaat Jongerenwerkgroep Christenvervolging
Esdoornlaan 8a
8071 AT Nunspeet
Tel. nr.: 0341-258848
Email: info@jwchristenvervolging.nl
www.jwchristenvervolging.nl

 

Kerkenraad Gereformeerde Gemeente Barendrecht
T.a.v. de leden van de generale synode Gereformeerde Gemeenten
Middeldijk 21
2991 SC Barendrecht

 

Betreft: Bespreking vervolgde kerk op generale synode
 

Nunspeet, 10 september 2013

 

Geachte leden van de generale synode van de Gereformeerde Gemeenten,
 

Op uw laatstgehouden generale synode is het onderwerp christenvervolging aan bod gekomen. Met gepaste blijdschap hebben wij de passage uit de notulen van deze vergadering die handelde over dit onderwerp gelezen. In die passage spreekt de generale synode de intentie uit om als kerkverband aandacht te besteden aan de vervolgde kerk. Graag willen wij uw generale synode middels deze brief oproepen om deze intentie om te zetten in concrete daden.
 

Wij stellen ons graag aan u voor. Wij zijn de Jongerenwerkgroep Christenvervolging (JWC), bestaande uit 9 jongeren uit onder andere de Gereformeerde Gemeenten. Al jaren zetten we ons in voor de vervolgde kerk, voornamelijk door aandacht te vragen voor vervolgde christenen en door op te roepen tot gebed. De laatste jaren zien we gelukkig hoe de aandacht voor de vervolgde kerk binnen ons kerkverband toeneemt. Onder andere de Jeugdbondactie ‘Wordt Vervolgd’ heeft hieraan bijgedragen. Toch lijkt de nood van de vervolgde kerk niet altijd door te dringen. Graag noemen we enkele cijfers die door verschillende organisaties in rapporten genoemd worden. Volgens Open Doors hebben wereldwijd 100 miljoen christenen te maken met vervolging. De afgevaardigde voor de commissie godsdienstvrijheid van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) meldt dat er elke vijf minuten een christen wordt gedood om zijn of haar geloof. Dat komt neer op ruim 105.000 christenen per jaar.
 

Paulus schrijft aan het eind van zijn brief aan de Filippenzen: Nochtans hebt gij wel gedaan, dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt (Fil. 4:14). Voor christenen die te maken hebben met verdrukking is het bemoedigend te weten dat christenen in vrije landen gemeenschap hebben met hun verdrukking. Medechristenen slijten hun levensdagen in strafkampen, worden levenslang opgesloten, gemarteld, gedood, of moeten vluchten. De kerk in vrijheid heeft een opdracht om te helpen. Het is de opdracht van Christus zelf: (…) wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen? En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan (Matth. 25: 39-40). Anderzijds, wanneer er geen aandacht is voor de vervolgde kerk, wordt er een

grote verantwoordelijkheid genomen. Deze boodschap klinkt ook door in de woorden die de Heere Jezus in dit tekstgedeelte spreekt. Het is de opdracht van de Heere Jezus om een brandend hart te hebben voor de vervolgde kerk.
 

Stefanus mocht in zijn laatste levensuren een grote getuige zijn van de Heere Jezus. Ondanks het gevaar wat op de loer lag en het feit dat hij de dood in de ogen keek, bleef hij getuigen. Hij bad voor zijn vervolgers, hij zag Christus staan die hem opwachtte en was na zijn dood tot grote zegen voor de kerk. Ook vandaag zijn er wereldwijd veel mensen als Stefanus. Mensen die hun leven geven om de Naam van de Heere Jezus. Christenen die iets uitstralen naar een vijandige wereld om hen heen. Martelaren die in hun laatste uren gebruikt worden om velen tot geloof te laten komen. Wie zich verdiept in de vervolgde kerk en deze verhalen leest zal zijn eigen lauwheid en de lauwheid van de kerk in het algemeen voelen. Van deze christenen kunnen we zoveel leren. Hun afhankelijke leven is een voorbeeld voor christenen in vrije landen. Wie zich verdiept in de vervolgde kerk krijgt niet alleen een brandend hart

voor de vervolgde kerk, maar ook een brandend hart door de vervolgde kerk.
 

De kerk krijgt in de Bijbel een aantal opdrachten mee. Een groot aantal van hen hebben een vaste plaats binnen de Gereformeerde Gemeente, zoals zending, evangelisatie en zorg voor de zwakkeren. De vervolgde kerk heeft (nog?) geen verankerde plaats binnen het kerkverband. We roepen de generale synode van harte op om een vervolg te geven aan de eerder uitgesproken intentie. Het is in de eerste plaats belangrijk om een vast podium te creëren binnen het kerkverband om structureel aandacht te vragen voor de vervolgde kerk en op te roepen tot gebed. Daarnaast zijn er tal van stichtingen actief binnen de vervolgde kerk die zeer goede kanalen hebben hulp te kunnen bieden, verschillende projecten van deze stichtingen verdienen de steun van dit kerkverband.
 

We wensen u en alle afgevaardigden van harte Gods onmisbare zegen toe.
 

 

Met vriendelijke groet,

 

Harm Jan Polinder        Cornalien van de Brand

Voorzitter JWC                    Secretaris JWC

 

 

Snel naar